Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chor thưx phâmv tsuv jangv thâuv mangl hơư kuôr

11/11/2021 09:54 G11T+7

+ Thưx phâmv tsi muôx thangx njêr: Iz cxa tsât uô kangz jiz nhan tos haz tsât hlôngr thangx njêr tsinhv uô đuz, tangz sis zuôr uô muôx pang haz uô tsangv plăngz xưs li: soda, thangx tsi muôx thangx njêr, thangx cao su tsi muôx thangx njêr, thangx njêr hlôngr cax phê haz yuôx zêx.

Thâuv mangl hơư kuôr tsuv chênhr phangx zangv iz cxa krâur nox cich thich, muôx pangz hur plăngz nhur

+ Thưx phâmv muôx pangz: Iz cxa thưx phâmv uô muôx pangz plăngz nhur zuôr uô hơư kuôr nhangr đuô xưs li tâuv, pangx jâuz njuôz, jâuz krưr, sup lơ, đhok; txir đuôx, lê, txir khơưz…

+ Đêx hâuk muôx cônx, caffeine haz đêx hâuk muôx ga: Iz zangv đêx hâuk nuôr por lênhx muôx khav năng uô cich thich plăngz nhur. Thâuv mangl hơư kuôr, tsuv hâuk đêx liv nyaz ntâu, los sis chor đêx cxangz điện giải.

     Mẫn Doanh (t.h)

248
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.