Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chor tsưr ziv zâu tso hur nangz yo phangx tangr kâul yêz

18/04/2019 09:24 G4T+7

+ Txir tâuz ziz: Nox txir tâuz ziz thâuv nhoz sâuv yêz los sis hâuk cuô txir tâuz ziz uô ntêx ndi yêz pangz mênhx pêv, trung hoax plăngz haz txu uô puôr tsâus muôl, xangr ntuôr.

Chor tsât pectin hur txir tâuz ziz njuôz muôx grê trung hoax axit plăngz haz txu uô puôr tsâus muôl, xangr ntuôr

+ Blôngx nox piz langz: Uô ntêx ndê yêz muôx li 15 phut, zuôr mol lưx 3-4 đaiv blôngx piz langz, muôz buôz ntơưk ntir, muôz đaiv ntâu thangz, fuôv tsư kangz tal, muôz ntâuz blâuv los sis fuôv krưr truôx blôngx piz langz ntơưv ntơưk ntir.

+ Krar: Uô ntêx ndi yêz muôx li iz đrăng six hơưv, muôz iz ntir krar nhôngl nzuôr hur, cxôngr mas nox hur ndâux, grol cuô...

Mẫn Doanh (t.h)

476
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.