Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chor jăngx yuôx jân jan jông khu kuz ndâul blâuv

26/03/2020 14:37 G3T+7

+ Nôngz đok trăngx: Đok trăngx muôx chor hơpx tsât txu gru muôx kangz hâu. Muôx ntâu cach uô đok trăngx hnox, jăngx yuôx jông khu kuz ndâul blâuv. Cxôngr nhias iz luz nôngz đok trăngx chox môngl râuz bâu hur đêx los sis cxangz tsuô cuô hâu keiz uô sup los sis cuô haz hnox ntâu jas iz hnuz.

Kos cải ngựa

+ Kos cải ngựa: Chor zangv hnox uô ntơưv zangv kos hnuôr uô lo hur chor cuô blâuv hur hlangz pang haz muôx kangz hâu hur khu chor moz uô đâuk hno xưs li cxơưk njưl. Muôz kos cải ngựa tưz cxeik haz nôngz mux tax tsâu hu rđêx bâu muôx 4 tênhz six hơưv. Liv đhâu hônr hơps hnuôr haz zôngv 3 đar cuô iz hnuz.

+ Krar: Zos iz zangv yuôx muôx txul az yông yuôx khu kuz ndâux blâuv. Zôngv krar cêt tinh zos iz zangv tsưr ziv khu gru huv. Cuô krar tưz zos iz zangv cuô hâuk khu kuz ndâux blâuv.

H’Mai (t.h)

273
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.