Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Yuôx trâu nênhs khênhr hov uô đrưz

13/08/2020 14:36 G8T+7

+ Txir lưv tsưz kruôr 7 luz cxângr zâu, chox môngl ciz cuz nhiaz đuz, luôv uô môngr, phaiz uô trâu phênhv iz nuz hâuk 3 phênhv, phaiz uô 3 phênhv iz nuz, hâuk cênhz đêx bâu chia sur uô ntêx nox 15 phut.

Nôngz tsiz muôx đuz zos zangv yuôx pangz khu nênhs khênhr hov uô đrưz

+ Nôngz tsiz muôx đuz 30 gram krang kruôr, luôv môngr, shơư 20 gram thangx njêr đơưz. Phaiz  3 jas hâuk iz nuz cênhz đêx bâu chia sur.

+ Cu cangr tâuz njuôz 5 luz nzuôr hur, cxôngr nhias, jaz kruôr, tso hur thâur, lâuz cxangz 300ml đêx bâu, bul ntuv 20 phut. Ke cuô đêx phaiz 2 nuz hâuk, iz nuz hâuk 3 jas.

+ Tai quả hồng 7 luz njuôr hur, tuôr lưx tso hur thâur, lâuz cxangz 150ml đêx bâu, bul ntuv 20 phut, phaiz 3 jas hâuk iz nuz, tsuv hâuk 2-3 nuz đrăngx đrênhk.

Mẫn Doanh (t.h)

396
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.