Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau ntĭm bư dak si săm ân bah ji ăk

13/08/2020 14:36 G8T+7

+ Săk play jrang kro 7 mlâm koh jêng jê jê, juh jêng bột, tâm pă jêng 6 ntŭk du nar ngêt 3 tâ, tâm pă ngêt jêng 3 tâ du nar, ngêt dah dak duh lĕ n'dik lor ta mông sông 15 mnĭt.

R'nga ôch jêng du ntil grăp dơi bu dŏng bư dak si săm bah nau ji ăk

+ R'nga ôch 30 gram ih kro, juh jêng bôt, lŭk lai 20 gram sĭk. Tâm pă 3 tâ ngêt du nar đah dak duh lĕ n'dik.

+ Nkong play rpuăl prah 5 mlâm tho ân kloh, koh jê jê, wâr ân kro, chê ta glah trăm trà, nkhŭt 300 ml dak duh, trăm tât 20 mnĭt. Sŏk dak tâm pă ngêt 2 nar, du nar ngêt 3 tâ.

+ Tôr play hồng 7 mlâm tho ân kloh, juh rhăch chê ta glah trà, nkhŭt tay 150 ml dak duh, trăm tât 20 mnĭt, tâm pă jêng 3 tâ ngêt lĕ du nar, ngêt nao nao 2 - 3 nar gơi ngăch bah ji ăk.

Mẫn Doanh (t.h)

395
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.