Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntâu chuôz zis jos Bu Gia tsi tâu lo sir zôngv pangx tênhz an toanx

24/12/2020 14:00 G12T+7

Jos Bu Gia, xar Quảng Trực (Tuy Đưc) muôx 50/175 tsêr pêx xinhv tsi tâu muôx los sis sir zôngv pangx tênhz Têz qơưs tsinhv tsi tâu an toanx.

Lo pâuz, 50 tsêr pêx xinhv sâuv tưz muôx khâuv ntêr lus, nhoz tox tsongs uô iz pơưk kuô plơưr jos Bu Gia muôx li 1,7 km tangz sis txus nhis nuôr tsinhv tsi tâu muôx los sis tangz tov tưx changz pangx tênhz bâuv chor hluô, ndix tamx bơs chia lo pangx tênhz sir zôngv. Ntâu hâur hluô siz txuôl tsi lo krưr tiz jông; câux zos, công tơ njuôl pangx tênhz tsi lo tso huv qơư tsi an toanx, ngui hiêmv trâu nênhs sir zôngv, tiv zix mas nhuôs zâu thâuv tâus cêr môngl cơưv ntơưr. Iz făngz, pangx tênhz sinh hoax pêx xinhv ntơưv nuôr mangl thêv los six saz zos 3.000 nhiax/kw... Xangr mas, chinhr cuênx cxuô cxênhx, nganhx Pangx tênhz tsuv zov chênhr, panz pêx xinhv muôx hluô pangx tênhz an toanx chia sir zôngv, pangz mangx cxiz chênhr uô nênhx truôx, sinh hoax. 

Hluô pangx tênhz nxur nho, hâur hluô siz txuôl to, ndix pangx tênhz tamx bơs, keix tangs tsi bov đamv an toanx

Hluô pangx tênhz khuôz sâuv ntông nox txir, changz đhâu vangx cax phê, ngui hiêmv trâu pêx xinhv

Câux zos tso nhoz qơư kêl tsi muôx langx cangz tangr, los six ngui hiêmv trâu nênhs sir zôngv, tiv zix mas nhuôs zâu

A Trư

2,409
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.