Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs tuôr tsês haz kra nghês thuôx hu gâux Then nhoz Đăk Glong

16/02/2017 13:57 G2T+7

Nhoz shông 65, đrul saz nhiav, sir jul ntơưv zus, zơưv Nguênr Đưc Giap (nênhs Nduôr kâuz) nhoz jos 4, xar Đăk Ha (Đăk Glong) tsinhr trâu saz, saz ntêr đrul hâux lưv kra gâux Then, ndăngs tinhr ntơưv minhx cxưx tsuô cxênhx hluôs.

Đrul cuz saz ntơưv zus, zơưv tưz cxiv tsang lo iz pangz hu gâux Then ntơưv jos haz tsinhr lo chơư môngl côngv cxuô jas lêr lux ntơưv trôngx qơư tưz sưs li ntơưv xênhr.

Yênhx tuânx, zơưv Giap tsov cưv yangz shuv gâux yaz tsuô pangz văn nghês

Zơưv zov chênhr kra cir năng grul gâux lâul ndăngs Tinhr tsuô cxênhx hluôs

Pangz hu gâux Then ntơưv jos tsinhr xênhr chêr ntơưv cxuô hôix lưr, hôix xênhr chêr

Lại Tuyến

1,888
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.