Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hnuz hôis tso mfâur nhoz jos Bu Kol

04/10/2018 09:44 G10T+7

Hnuz 30/9, chôngz lênhx cưv tri jos Bu Kol (tuv pêx xinhv đrôngl 5), tiv zix mas tsôngv box nênhs tsơưs M’nông, phươngx Nghiar Tân (Gia Nghiar) tưz cuz saz lus phat hui chei uô tsưr haz tsach nhiêms ntơưv zus tso mfâur tsang nênhs txâus năng lưx tsuô tsưr tuv pêx xênhv đrôngl, ntu 2018-2020.

Cênhz đrul chor tuv pêx xinhv đrôngl ntơưv phươngx, kror tso mfâur tsang tsưr jos nhoz jos Bu Kol lo uô trơưs tinh thânx Nghis cuêt 18 ntơưv Xênhr wiv lus “Hlôngr yaz, xăp xêp bôs mair ntơưv hês thôngr tsinhz chei nhoz cxênhx xar haz jos, tuv tuôz nênhs đrôngl tinh gons, uô hâux lưv muôx jul, muôx kangz hâu”.

Chôngz lênhx cưv tri jos Bu Kol (tuv pêx xinhv đrôngl 5), phươngx Nghiar Tân (Gia Nghiar) tox tsongs ntơưv tsêr văn hoar côngs đôngx tso mfâur tsang tsưr cangr tuv pêx xinhv đrôngl

Canr bôs tuv tso mfâur kra ntu tso mfâur tsuô pux tuz nhuôs

Pêx xinhv phat hui chei uô tsưr tso mfâur tsang tsưr jos tuv pêx xinhv đrôngl

Phan Tân

1,930
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.