Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Net thôngx iz zangv lus văn hoar hur nênhs Zir haz Nungx nhoz Krông Nô

30/12/2016 13:44 G12T+7

Trơưs Phongx Minhx cxưx hênhx Krông Nô, tangs nro hênhx nhis nuôr muôx 19 minhx cxưx nhoz uô cê đrul 6.397 tsêr, 28.615 tus nênhs; hur ntơư tsôngv minhx cxưx Zir, Nungx muôx 1.754 tsêr đrul yangx 7.697 tus nênhs.

Nênhs Zir – Nungx thuôx zangv lus Zir – Nduôr haz muôx ntâu net thôngx iz zangv lus văn hoar. Hur uô nênhx nhoz, tsôngv box Zir – Nungx nhoz siz shơư, tsi xangv phaiz, chos kôngz, tu tsax, uô tsêr thôngx iz zangv… Lus khâuz ndơưk hur lêr hôis, nênhs Zir – Nungx nangr trik yo ntâuz pangx trâuk gangx, yo ntêr, thôngr, muôx hlangz, ntông fuôv sâuv tâuz hâu haz tsi uô ntâu pangx ntâuz. Iz fangz nghi lêr ntơưv zus minhx cxưx, nênhs Zir – Nungx sâuv thangx xênhr tsinhv côngv iz zangv văn hoar dân jan, tinr ngươngr sưs li: Lêr hôis môngs uô lax, lêr “lâuv then”, côngv Ngocx Hoangx, “Thâps điênx Diêm Vương” (10 tus tsưr cangr đaz têz), ndăngs tinhr – gâux then, uô si dân jan…

Tsôngv box Zir – Nungx nhoz xar Đăk Sôr côngv sinh hoatx ndăngs tinhr-gâux then

Khâuz ndơưk haz nêp sinh hoatx ntơưv nênhs Nungx xangr thôngx nênhs Zir

Lus nox hâuk, cxuô zangv nox ntơưv njaz, chuz mor bâuv lo nênhs Zir – Nungx nhiav hur pluôs nox cxuô hnuz, lêr côngv đaz

Bình Nhi

1,058
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.