Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Net đôcx đaor hur lêr xang gâux nhangz ntơưv nênhs Chu laz

09/02/2017 13:42 G2T+7

Nhis nuôr, sâuv thangx tsangv pêz xênhr muôx khangv 16.000 tus nênhs Chu, tox tsongs ntơưv chor hênhx Đăk Mil, Krông Nô haz Chư Jut…

Hur luz nênhx chiax nhoz, tsôngv box Chu tsinhv tuôr tsês lo ntâu nux grê văn hoar truênx thôngr sưs li: Khâuz ndơưk, nhacx cus, nghi lêr truênx thôngr (lêr Câp săc, lêr pur hli, has yôngz, nox yôngz…). Tiv zix, chor nghi lêr truênx thôngr hur uô yôngz los six tiv zix ntơưv nênhs Chu laz. Nhis nuôr, ntâu nghi thưc hur yôngz cus tưz lo uô zôngx ziv, tangz sis lêr xang gâux nhangz tsinhv lo uô trơưs phong tux truênx thôngr. Uô ntêx xang nhang gâux nhangz, tos nxeik uô lêr has kra pus zơưs haz uô iz pluôs mor chia jêx jos cxênhz jê tuôx nox hâuk. Xang gâux nhangz môngl tov tos tuz uô mo ntux txus puv cêr jưz juôs haz tsi lo yôngx six shang, six tuôs ntơưv chor thanhx viên, nênhs cxênhz jê hur tsêr. Nênhs Chu laz has mas, cxuôv zangv jông por lênhx chuôz thâuv sơưr nzur, thâuv hnuz tsi tâu tơưv. Nav, txir tos vâur tsi tuôx tos gâux nhangz, mas gâux nhangz đrul pangz nênhs tos nxeik tuôx tsuô tov tos tsêr. Hur pangz tsinhr tinhv tsuv muôx chor nav uô luôs môngl cênhz gâux nhangz zos chor hluôs gâux tsi tâu muôx txir. Sâuv cêr môngl, viv gâux nhangz zos tus jông hlo, jôngx jiv trâuk “đangz” saiz mas tsuv ntông iz txux fuôv lux sâuv tâuz hâu haz lo câur câuk chia por vêv. Vâur tưz tsi lo sai gâux nhangz ndix muôs txus thâuv uô tangs chor nghi lêr côngv pus zơưs. Nênhs Chu xangr mas uô li ntơư li jangv lo môngr tsi jông, nav txir lo uô yênhx nênhx iz puôs shông. Thâuv pangz xang môngl txus iz ntos cêr su chia khu khâuz ndơưs haz tos pangz tuz tuôx tos. Txus puv cêr jưz juôs njur, huv six tưz xair, pangz tuz zos đôix kênhx, tsưr lêr, hlôngr ndêx muôl tos tuz tuôx tov cêr lov jêv ntưl tos gâux nhangz…

Khâuz ndơưk truênx thôngr ntơưv gâux nhangz haz chor xang lo uô tuôz  jông, đrul trang sưc nhiax sưs li pâuk, câux ndêx, hlang đuôr…

Tsir nênhs uô nghi lêr kra pus zơưs thâuv gâux nhangz zuôr môngl

Pangz nênhs tos nhangz sơưr jê ntơưv trôngx côngv đaz kruôs, txir nênhs uô iz cxa nghi thưc lơưr đangz haz thor môngr jông, phôngv gâux nhangz

Txus six jông tưz xair, gâux nhangz lo trôngk câuk, sâuv tâuz hâu câur fuôv laz lux bul tangs flu môngl đhâu kror trôngx

Nênhs yuôz kênhx hlôngr njêx muôl tos tuz chox chor nênhs tos nxeik lus tsêr

A Trư - H' Mai

2,213
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.