Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jông gâux văn hoar truênx thôngr ntơưv tsôngv box Nduôr xar Tân Thanhx

23/12/2016 09:56 G12T+7

Xar Tân Thanhx (Krông Nô) muôx 1.500 tus nênhs Nduôr đuz nhoz, tox tsongs chôngz ntơưv chor jos Đăk Rô, Đăk Na haz Đăk Ri.

Nhis nuôr, tsôngv box Nduôr ntơưv nuôr los six zov chênhr tuôr truôx chor nux grê văn hoar truênx thôngr tiv zix li, khâuz ndơưk truênx thôngr, nghêx ntul ntâuz txaix, chơưr cxuôr… Ntâu bôx nhacx cux truênx thôngr zos chiêngz, đruôl, kênhx, trăngx khoz… lo cxuô jêx jos tuôr truôx haz uô tsuô cxuô jas lêr, tsaz, uô yôngz. Tsôngv box Nduôr đuz xar Tân Thanhx tsinhv cxiv tsang lo câu lacx bôx văn hoar – văn nghês đrul 25 thanhx viên hoatx đôngs tsi tsês, pangz uô phong phur cxangz đaiv shênhv văn hoar ntâu săc maux nhoz trôngx qơư.

Ntâu nghi lêr truênx thôngr lo tuôr truôx sưs li lêr phôngv shông lâul nav txir-pus zơưs, lêr uô tsâus, lêr môngl uô lax…

Kuôl pux Nduôr sênhr chêr truênx thôngr hoax nhips cênhz điêus nhacx ntơưv khoz lôx ô

Chor hluôs gâux Nduôr hur jăngx khoz khuô luôngr-iz zangv hinhx nghês thuôx truênx thôngr

H'Mai

2,195
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.