Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zangv nox tâuv pangx truênx thôngr ntơưv nênhs Môngz

21/01/2021 10:44 G1T+7

Thâuv nzur, nênhs Môngz tưz pâuz chêr biênr tâuv pâur uô iz zangv nox tsư kangz, langx saz, haz bôv jươngr. Chia muôx tâuv pangx kangz, nênhs môngz tsuv uô đhâu ntâu ntu chêr biênr haz muôx txâus pêz zangv nguên liêus: Tâuv pâur, jâuz njuôz, cuô txir lưs kâuz los sis cuô kâuz. Tâuv pâur xair chor nôngz lux iz zangv, chi chox môngl luôv môngr. Jâuz njuôz tsi tâu cxơưr pangx, muôx tsul njiv az mas jông đuô, nzuôr hur, chia kruôr đêx chox môngl cxôngr zâu. Cuô kâuz los sis txir lưs kâuz fuô oz bleik tsu zuôr cuô trâu hur ntiv, tsi zuô rnông haz tơưr.

Râuz lâux câuz đêx sâuv hluôr tơưk txus thâuv bâu, tso môngr tâuv pâur trâu hur, xuôl trơưk đu chia tsi uô têx thôngx. Tror râuz sâuv kror chuz (hluôr tơưk chik zâu), thâu vcuô tâuv chuôz bâu mas muôz jâuz njuôz trâu, đu cuôs cuô tâuv haz jâuz shiz shơư uô cê haz chia hluôr tơưk chik zâu, lâuz cuô txir lưs kâuz hur ntiv los sis cuô kâuz trâu hur lâux câuz. Thâuv puv tâuv haz jâuz lu uô cê (hônr hơx yaz) mas tsês tsi lâu cuô txir lưs kâuz los sis cuô kâuz. Xuôl tus đar lux mangx mangv nhox txus thâuv hônr hơx yaz lu tangs uô cê, yuôr chor đêx puv nyaz mas tưz lo zangv tâuv pangx truênx thôngr ntơưv nênhs Môngz. Zangv tâuv pangx nuôr tsư kangz, bôv langx saz haz khênhx lo nox cênhz mor cuôv, mor, greix chi...

Xair chor nôngz tâuv pur jông, lux siz txil chox môngl luôv môngr uô tâuv pangx.

Jâuz njuôz nzuôr hur, chia kruôr đêx, cxôngr zâu uô nguên liêus tâuv pangx.

Zangv nox tâuv pangx thâuv tưz uô lo tar.

Tâuv pangx nênhs Môngz lo kruô nhiav, nul pâuz, nox sangx hur chor nuz lêr tsaz.

Minh Huyền

1,386
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.