Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trau đậu phụ kăl e bơh bu nuyh Mông

21/01/2021 10:44 G1T+7

Ntơm kăl e, bu nuyh Mông lĕ blau nkra tuh nanh jêng trau sa dŭt ma kah, răm n’hanh uĕh ma n’hâm suan. Gơi gĕh trau đậu phụ kah, bu nuyh Mông dŏng ăp ntil ndơ gâm n’hanh nŭm pe ntil ndơ aơ: Tuh nanh, n’ha jiăm bây rse, dak play kroch n’hanh dak giấm srat. Tuh nanh ruah grăp têh, pler juh jêng bột. N’ha jiăm bây e hŏ luh kao, tăng, tho kloh, ân sơh dak koh jêng jê jê. Giấm srat mô rĭ play kroch koh n’gul iĕt sŏk dak dơm tâm siên, lŏch sŏk lơi grăp n’hanh ntô.

Jêh rĭ gâm dak tâm glah ân khuh (gâm đah long), nkhŭt bột tuh nahh tâm glah, dŏng mâng kêh wâr ân tâm ban gơi bột mô gĕh kât. Jêh rĭ gâm tay ta kêng năk (nchâp ŭnh hâr iê iê), lah dak tuh dôl ma ntơm khuh he chê n’ha jiăm bây, wâl tâm ban dak tuh n’hanh n’ha jiăm bây, nchâp ŭnh hâr jê, nkhŭt dak play kroch mô rĭ dak giấm srat iê iê tâm glah. Lah saơ tuh n’hanh n’ha jiăm bây têm krêp he mô hôm gĕh n’khŭt dak play kroch mô rĭ dak giấm srat. Dŏng n’hoi têh wâr mbrơi mbrơi ân tâm ban bar đah gơi bar ntil ndơ aơ tâm krêp ngăn ngên, hôm e dak tâm lah nĕ lah lĕ jêng trau đậu phụ kăl e bơh  bu nuyh Mông. Trau đậu phụ aơ sa kah ngăn, bô kah, răm ma n’hâm suan n’hanh dơi bu sa ndrel ma mèn mén, sông n’hanh piăng, poăch ndông…

Ruah grăp tuh wil, têh tâm ban gơi jun jêng bột nkra đậu phụ.

N’ha jiăm bây nse tho kloh, ân sơh dak, koh jêng jê jê bư ndơ nkra đậu phụ.

Trau đậu phụ jêh dơi bu gâm sĭn.

Ðậu phụ bu nuyh Mông dơi bu năch ŭch, ôp gĭt, dŏng sa tâm ăp nar rbŭn têt.

Minh Huyền

1,441
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.