Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mor cuô đik jông tsuô nênhs moz plăngz nhuôs

05/09/2019 15:54 G9T+7

+Mor cuô đik keiz njaz blâuv: pux keiz 1 tus, njaz blâuv txâus. Keiz uô hur plâuz, cxôngr têx tus tso tsuô hur lâux câuz lâuz đêx tsơưk muôl muôz njaz blâuv tsuô uô mor cuô đik. Nox tsi tsês jông tsuô nênhs moz plăngz nhuôs.

Njêl lax uô mor cuô đik nox los six jông tsuô kuôl pux suôz nhuôs

+Mor cuô đik njêl lax: njêl lax 1 tus (muôx li 500g), njaz blâuv 100g, đok pangx, krar, ja vis txâus. Krar tuôr lưx, njêl uô hur tsâu krar, njêr muôx li 20 phut. Muôz njêl lax, njaz blâuv tsuô hur lâux câuz cxangz 500ml đêx tsơưk cuôs njaz blâuv lưx. Uô ntêx nox muôz ja vis, đok (cxôngr zâu) đu siz shơư. Noz iz hnuz iz jas, nox zênhx nzênhv 10 hnuz.

+Mor cuô đik tâuz đăngx: njaz kangz 50g, tâuz đangx 30g, thangx machx  nha 20g. Tâuz đăngx nzuôr hur cxôngr têx đeiv lâuz hur lâux câuz uô cênhz  50g njaz kangz tưz jơưr hur cênhz thangx machx nha, lâuz đêx râuz bâu uô mor cuô đik. Iz hnuz nox 1 ntiv thâuv cuz.

H’Mai (t.h)

393
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.