Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ndơ sa – dak ngêt uĕh ma bu nuyh way luh m’ham muh

31/07/2019 18:28 G7T+7

+ Play nuih so gâm tuh ôch: Play nuih so du mlâm, tuh ôch 50 gam, boh bôt ngot. Play nuih so tho siĕt jê, tuh ôch kĭn jêng bột, chê tâm ngan lŭ jêh rĭ chê bột boh bôt ngot n’hôr ân sĭn, lah sĭn ân bu nuyh luh m’ham muh sa du tâ. Dŏng sa tâm 3 nar.

​​​​​​​​​

Dak play kải nglang

+ Dak n’ha jiăm tăp: N’ha jiăm tăp nse 60 gam tho ân kloh juh hăch, dŏng dak tă gâm ân n’dik iĕt sŏk 200 ml dak, tâm pă 2 tâ ngêt du nar, dŏng ngêt tâm 3 nar.

+ Dak play kải nglang: Play kải nglang 50 gam tho koh juh ân hăch, dŏng dak tă gâm ân n’dik iĕt sŏk dak tâm pă 3 tâ ngêt du nar, lor ma ngêt iĕt 3 grăp dak play kải nglang ta trôm muh luh m’ham. Săm kơt nĕ tâm 3 nar.

H.Mai (t.h)

257
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.