Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zangv nox uô yuôx ntơưv txir đuôx

14/01/2021 09:49 G1T+7

+ Txir đuôx nhôngl: Iz nuz nox 2-3 jas, iz jas 1-2 luz. Jông trâu cxangz kuz ndâux, muôx đêx, nhuận tràng, nyangr môngl lus jông. Zông trâu chor nênhs tơưr ndâux kruôr, kuz ndâux tsơưs, nênhs lâul nhược tsi jông, kuôl pux haz nhuôs zâu tsi txâus nyangr viv tsi txâus săt.

Txir đuôx

+ Txir đuôx sar: Nzuôr hur, qeik tơưr iz nuz nox 2-3 jas, iz jas 1-3 luz. Zôngv jông trâu nênhs moz cuz chêr, kâul yangr, pôngz đêx, kgrêl đêx. 

+ Mor cuô đik txir đuôx: Txir đuôx sar 2-3 luz, njaz txuô 60g. Txir đuôx nzuôr hur, tsi zuôr nôngz luôv lưx; njaz jơưr hur uô mor cuô đik. Thâuv mor cuô đik sar muôz môngr txir đuôx haz thangx njêr huv nox, râuz bâu. Iz nuz nox 2 jas tangs cis nzur haz tsâus ntux, jông hênhr trâu chor nênhs njưl tsi muôx jul, hơưz poz, nto phưl blâuv.

Chênhr phangx: Tsi uô txir đuôx cênhz njêl cxông, vâuz ciz, xương truật, bạch truật. Txi lo nox ntâu đhâu mangl cuz txoz ndâux.

Mẫn Doanh (t.h)

507
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.