Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trau sa bư dak si ngêt gơi săm nau ji rŭng sŏk

08/08/2019 15:07 G8T+7

+ Hà thủ ô gâm đah tăp djăr: Hà thủ ô 30 gam, tăp djăr 2 mlâm tho ân kloh. Bar ntil aơ chê tâm glah, nkhŭt dak gâm ân sĭn. Jêh sĭn, he plôk ntô tăp djăr, chê tâm glah gâm tay 15 mnĭt, sa tăp djăr n’hanh ngêt ân lĕ dak trau.

​​​

Hà thủ ô

+ Mbrui hà thủ ô: Hà thủ ô n’hanh rnga ôch sŏk tâm ban, juh ân hăch, du tâ dŏng 6 gam, ngêt đah dak răm, jêh sông du nar dŏng ngêt 3 tâ.

+ Por n’ha tơm n’ho: N’ha tơm n’ho nse 25 gam tho ân kloh koh jêng jê, phe lah 100 gam pa ân kloh. Bar ntil aơ chê tâm glah, nkhŭt dak ân khêp. Du nar dŏng sa 2 tâ.

+ Tuh ôch 500 gam pa ân kloh, chê tâm glah, nkhŭt du lít dak gâm ŭnh ân hơr iê iê gơi tuh blang, rêh rĭ wơt ih ân sơh, pot iê boh, chê tâm yăng têm dŏng. Du tâ sŏk 6 gam, sa jêh sông, du nar dŏng sa 2 tâ.

H’Mai (t.h)

400
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.