Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr ziv uô đơưz ntiv khoz

21/02/2019 10:00 G2T+7

+ Tor 3 đar môngr krar đăngx tsuô hur 1 lit đêx, muôz kho, ntiv tsâu tsuô hur chor đêx ntơư muôx li 30 phut. Tror nzuôr đuô ntơưv đêx nyaz.

Hur môngr krar đăngx muôx tsât Curcumin muôx tac jungs uô jông gâux haz cxuôv zang chor kas nênhs sâuv ntiv khoz

+ Lâuz cuô kâuz tsuô hur faz tsâu ntiv, khoz muôx li 30 phut. Tror nzuôr hur đêx sur haz tsâu hur đêx sur muôx li 20 phut, so kruôr krơưr chia zang tangs pang tsư kâuz.

Mẫn Doanh (t.h)

287
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.