Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr ziv uô hur cuô mit lu têk, trik yo, trak sai hênhr

25/07/2019 14:57 G7T+7

+ Cxuôv sai cuô mit ntơưv trak: Muôz trak fuô mit tsuô hur cêv tuv jêz cxal, tso muôx 1 tênhz six hơưv cuô cuô mit khor mas đơưx hlê jôngx ziv đuô. Los sis muôz iz txax fuôv nhias los sis pangx y têr ntu trox nox, chox môngl so nar trak haz nzuôr đêx nyaz.

Muôz txir lưs kâuz uô hur cuô mit lu sâuv têk los sis trik yo

+ Uô hur cuô mit sâuv têk: Muôz têk cxuôv thôngz njaz ntâu jas uô tsuô cuô mit nti môngl. Los sis cxuôv têk tsuô bleik txir lưs kâuz mas nzuôr têk hur đêx sur.

+ Uô hur cuô mit sâuv trik yo: Muôz iz đrăngz luz txir lưs kâuz tsu tsuô kror kas nênhs mas zơưr hur cuô Amoniac. Uô kangz, chox môngl nzuôr đêx txas ntâu jas đamv bov cuô mit zang tangs.

Mẫn Doanh (t.h)

251
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.