Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau bên bư kloh ntăk play đôr blĭt ta ti, kho ao, pêh ân ngăch kloh

25/07/2019 14:57 G7T+7

+ Tho ntăk play đôr blĭt ta pêh: Chê pêh tă koh play đôr ta tu n’dik, ân kơt nĕ tâm du mông gơi ntăk mĭt dăng gơi nơih sŏk. Mô rĭ dŏng siăm n’hơ mô rĭ mpon y tế mbhŭk ta dak si, jêh rĭ sŏk pêh sŭt n’hanh tho ân dak kloh.

Dŏng play kroch bư kloh ntăk play đôr blĭt ta kho ao

+ Bư kloh ntăk play đôr blĭt ta ti: Sŏk n’gul mlâm play kroch iĕt ta ntŏk blĭt dak ntăk play đôr gơi bư dak ntăk play đôr lĕ blĭt. Mô rĭ nđot play kroch ta ti jêh rĭ tho ân dak răm ân kloh.

+ Bư kloh ntăk play đôr blĭt ta kho ao: Sŏk n’gul play kroch nđot ta kho ao jêh rĭ pih đah dak Amoniac. Jêh rĭ, sŏk pih tay đah dak n’dik bar pe tâ gơi kloh ntăk play đôr ta kho ao.

Mẫn Doanh (t.h)

252
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.