Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau bên ntĭm gơi kho ao mhe kơt ơm

21/05/2020 11:02 G5T+7

+ Lah mhe r’văt mi nal mô rĭ kho ao gĕh mau, he trăm ta dak gĕh giấm tâm n’gul mông gơi mô gĕh roh mau.

Play hồ hòn

+ Tâm play bồ hòn gĕh Saponin, du ntil chât bư kloh êng, gơi rgâl dŏng ma bôt pih ndu ndơ. He sŏk grăp play bồ hòn, gâm ân guh jêh rĭ ân n’dĭk du măng. Tât ôi lah dak rgâl mau he sŏk trăm kho ao mô rĭ dŏng ndrel ma dak giấm gơi trăm kho ao bư kloh ăp ntil bâ krăp n’hanh mô gĕh kloh mau ta kho ao.

+ Kho ao prăp jŏ jêng rmĭt, he sŏk du mlâm play bum tây gâm sĭn, plôk ntô ân n’dik jêh rĭ n’dot ta kho ao tâm ban n’dot sa bu. Jêh n’dot, he pih đah dak,ih ta ntŭk n’hâm, gĕh siăl (mô dơi ih ta duh nar).

Mẫn Doanh (t.h)

268
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.