Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lơp cơưv ntul ntâuz txaix nhoz jos Bu N’Drung

01/11/2018 14:31 G11T+7

Jê 2 hli nuôr, txus chor hnuz kangz tuânx, tix vi nhoz jos Bu N'Drung, xar Đăk Buk So (Tui Đưc) tror kangz tox tsongs ntơưv Tsêr văn hoar côngs đôngx chia cơưv nghêx ntul ntâuz txaix zos Trung tâm Zor zux tsi tsês hênhx Tui Đưc tsov cưv.

Ntơưv nuôr, chor shuv xinhz lo chor nghês nhân kra tsưr ziv uô lo iz đaiv ntâuz txaix jông gâux ntơưv zôngx ziv txus phiv liv xưs li changz xur, txuôl xur; uô kangz ntơư li txus uô pangx ntâuz xưs li shênhv tiz nênhs, nôngz điz, đrox tsuôk… Uô kangz iz luz nôngz nhôngl cơưv, chor tix vi tưz pâuz ntul chor sanv phâmv muôx tsưr pangx ntâuz truênx thôngr ntơưv zus minhx cxưx.

Lơp cơưv sâu lo jê 30 tix vi tuôx côngv

Nghês nhân Thix Ai (sangz xik) kra chor shuv xinhz changz xur sâuv chik ntul

Sanv phâmv ntâuz txaix ntơưv tix vi uô kangz 2 hli cơưv shuv

Mỹ Hằng

1,920
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.