Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Yuôx khu moz tsâus cu đăngz xuz pưl

02/07/2020 16:45 G7T+7

Thâuv moz tsâus cu đăngz xuz pưl, zôngv yuôx cuz cxuôv jơưs cu đăngz haz xuz pưl muôx li 10 - 15 phut chia uô nyangr nde môngl lus zuôr pangz uô thor jông đuô.

Los sis zôngv njêr 500g, xur njiv 50g, blôngx lôt 50g. Muôz chor ntơư chox môngl ciz cuz ntiv hur nangz ntâuz, cxuôv kror moz los six muôx kangz hâu. Chia khu moz muôx kangz hâu, zuôr uô cênhz chor jăngx shuv đăngs jul jông tsuô cu đăngz ,xuz pưl haz muôx tsêr đôs hnox hâuk, sinh hoax huv. Chor nênhs uô hnuv nhangr mas tsi lo grang cưr nhangr, saz ntêr su ntu khu moz.

Njêr ciz blôngx lôt haz xur njiv zôngv khu moz tsâus cu đăngz xuz pưl

Chia phangx, thâuv nhoz uô hnuv, tsuv chia cu đăngz sơưr njêl, 45 phut tsuv sơưr môngl lus, til cu đăngz zuôr tsơưs moz. Zos moz tsâus grul ntêr hnuz puôr cưs tsi hnor jông moz mas tsuv môngl cưs yuôx seiz shuôs chia pâuz haz kra tsưr ziv khu huv six.

Mẫn Doanh (t.h)

467
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.