Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr siz côngv côngx đôngx ntơưv nênhs M'nông

31/12/2020 10:36 G12T+7

Lêr siz côngv côngx đôngx (Tâm R’nglăp bon) zos nghi lêr zov chênhr ntơưv nênhs M’nông lo tsôngv box tsov cưv thâuv sâu kôngz lông tangs muôx tuôx côngv ntơưv ntâu jêx jos chia thor cuôs nangs xuz nangs chuô huv, kôngz lông jông, tuz nhuôs muôx jul, côngv đăngs jul cxiv tsang jêx jos.

Nênhs lâul hu tsưr xinhz lus côngv haz thor chia jêx jos nhoz jông, côngv saz, cxiv tsang jêx jos muôx

Lêr côngv muôx chor nghi thưc truênx thôngr sưs li tol kruô, khoz côngx chiêng, sênhr chêr xoang. Lêr vâts côngv zos 1 tus keiz, 1 huz chơưr cxuôr haz 1 făngx mor blâuv. Uô kangz bangx cxix cxuô lêr vâts, nênhs lâul hu tsưr xinhz lus côngv njiz njêx muôl cênhz pêx xinhv; thor tsưr xinhz pangz pêx xinhv lo nox tsâu nangr sur, tuz nhuôs mlôngl lus, cơưv coz, pêx xinhv jêx jos tsi muỗ moz, tai nanx, môngr tsi jông haz njiz cêr nox kangz nhoz jông. Lêr côngv xâuk kangz, cxuô lênhx nox hâuk chơưr cxuôr, uô lov jêv cênhz suôz đruôl côngx chiêng haz sênhr chêr xoang.

Khoz đruôl côngx chiêng zos iz hur chor nghi thưc truênx thôngr ntơưv lêr

Mỹ Hằng

2,334
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.