Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr tsang tâuz hâu hur uô yôngz ntơưv nênhs Mas

18/07/2019 14:59 G7T+7

Uô yôngz ntơưv nênhs Mas khênhx uô 2 hnuz ntơưv tol nxeik. Thơưx hnuz zuôr uô chor nghi thưc lâul, hnuz oz tsov cưv nox yôngz.

Lêr tsang tâuz hâu (tsinhv hu uô lêr chiv fuôv tâuz hâu) uô tsuô tangs cis thơưx hnuz đrul muôx grê tas gâux nhangz đrâus vâur seiz hluz oz xênhv, txix nuôr môngl zos nênhs hur tsêr. Uô kangz hnuz lêr, gâux nhangz đrâus vâur zuôr hlôngr siz hu tsuô cxuô lênhx oz tol chuôz zis… Lêr tsang fuôv tâuz hâu muôx chor nghi thưc tsinhv zos: Khơưs lêr vâts tsang tâuz hâu, khơưs pâuk hlơưk, nox mor-hâuk chơưr jông saz, phôngv uô nênhx jông.

​​​​​​​​​

Tov ntêx nênhs uô por thơưx, đrâus vâur zuôr tso lêr vâts tsuô sâuv tâuz hâu nênhs cxênhz jê cênhz lus uô tsâus, thor lo hlôngr siz hu

​​​​​​​​

Nhoz txix cxênhz jê mas lêr vâts tsang tâuz hâu ntơưv trik yo, ntâuz lâul txus pâuk hlơưk, trang sưc, nhiax… lo xair khơưs puz

​​​​​​​​​​

Nênhs uô por thơưx ntơưv oz tol chuôz zis cênhz nav đrâus vâur, nav gâux nhangz zuôr bangx chơưr grax, nox tsuô oz xênhv

Hồ Mai

1,864
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.