Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr nox mor blêx yaz ntơưv nênhs Xê Ðăng nhoz Ðăk Lăk

07/01/2021 09:58 G1T+7

Nênhs Xê Ðăng muôx li 170.000 nênhs uô nênhx nhoz tox tsongs tiv zix ntơưv xênhr Kon Tum haz iz cxa xênhr xưs li Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Ðăk Lăk…

Nênhs Xê Ðăng muôx ntâu lêr hôix, nghi lêr truênx thôngr; hur ntơư Lêr nox mor blêx yaz zos hoax đôngs lêrr zov chênhr hur luz nênhx tâm linh ntơưv nênhs Xê Đăng, nhoz hênhx Cư M'gar (Ðăk Lăk). Lêr hôix lo tsov cưv trâu thơưx nuz hâur hli ntơưv shông yaz chia uô tsâus tsưr xinhz, thor Ntux puz trâu jêx jos nangs chuôz huv, kôngz lông jông.

Tangs cis nzur, nênhs Xê Ðăng tưz bangx cxix cxuô lêr vâts haz tox tsongs ntơưv tsêr truênx thôngr chia uô nghi lêr. Thâuv tiz nênhs tưz tuôx cxix cxuô, nênhs lâul chuôz côngv, thor chor tsưr xinhz lus uô por thơưx, thor shông yaz muôx jul, kôngz lông lo ntâu, jêx jos lo nox tsâu nangr sur, côngv saz. Tangs phênhv lêr, cxuô lênhx hur jos haz kruô uô si côngv nox cxuô zangv nox truênx thôngr, hâuk chơưr mos. Chor nghês nhân hu gâux, kox ndăngs Klông Put, khoz đruôl chiêng...

Lêr phôngv mor blêx yaz zos qơư hoax đôngs lêr hôix zov chênhr hur luz nênhx tâm linh ntơưv nênhs Xê Đăng

Nênhs Xê Đăng bangx greix buô, greix chuôl, greix keiz... chia uô Lêr nox mor blêx yaz hur hâur shông

Côngx chiêng, sênhr chêr xoang uô đrăngx đrênhk ntơưv chuôv uô lêr

Y Krăk

1,723
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.