Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr ndi tsêr yaz ntơưv nênhs Mas

25/04/2019 19:37 G4T+7

Lêr ndi tsêr yaz zos iz hur chor nghi lêr zov chênhr ntơưv nênhs Mas. Thâuv tưs uô lo tsêr tsangr, nênhs Mas uô lêr côngv xinhz tsêr uô ntêx lus nhoz.

Lêr vâts zos: Tus lâur keiz chiax, hu chơưr cxuôr, tâuz az ntiv đêx, luz ndeik tơưk laz haz iz cxa nôngz kôngz. Tsưr lêr zos nênhs muôx côngz bê hlo hur  xênhv. Pux tuz nhuôs hur jos tuôx phôngv six chox iz huz chơưr cxuôr, sơưr hangx ntêr ntơưv hâur tsêr txus kangz tsêr… Thâuv uô tangs chor nghi thưc tsinhv, tsưr tsêr krêz chơưr cxuôr, cênhz cxuô lênhx nox hâuk, hu gâux hur suôz chiêng vangv vol.

Tsưr lêr uô nghi thưc muôz nyangr ntơưv tus tsax côngv ntơưv ndix nxez

Uô nghi thưc côngv zuv tsưr xinhz lus uô por thơưx lêr ndi tsêr yaz ntơưv chuôz zis

Uô kangz plênhr nyangr tsuô cxuô zangv chuôz zênhx hur tsêr, tsưr lêr cênhz tsưr tsêr uô nghi thưc plênhr nyangr lơưr chor tsi jông haz siz phôngv đăngs jul cxuô lênhx

Uô kangz nghi thưc côngv tsưr hluôr tơưk, bleiv hluôr tơưk thiêng hur kror chuz tsinhv zuôr lo phaiz lus tsuô chor kror chuz zâu hur tsêr tsangr chia nênhs hur tsêr uô nox tol kruô

Suôz kênhx, suôz chiêng zuôr lo đror đrông nta thâuv uô chor nghi thưc nde tsêr yaz haz thâuv cxuô lênhx nox phôngv tsêr yaz, hu gâux

Uô kangz tsưr lêr krêz chơưr, cxuô lênhx uô cê nox hâuk lov jêv ntưl, phôngv tsưr tsêr uô nênhx jông hur luz tsêr yaz

Mẫn Doanh

280
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.