Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr siz jênhv jêx jos ntơưv Quảng Khê

14/01/2021 09:57 G1T+7

Nuz 8/1, Phongx Văn hoar-Thông tin hênhx Đăk Glong cênhz đrul WBPX xar haz pêx xinhv xar Quảng Khê tsov cưv Lê rsiz jênhv cưr tix ntơưv oz jos Phi Mur haz jos Ka La Dơng.

Lêr siz jênhv tưz muôx cho rnghi thưc: lêr tol fôngx zưl, lêr siz jênhv, chox pâuk đăngs jul, hâuk chơưr mos, hu gâux siz lưr. Uô kangz nghi lêr tưz muôx ntâu zangv uô si jân jan xưs li siz lưr gox sâuv kruôr, đha nangz, grul hluô... Nuôr zos jas pêx xinhv 2 luz jos uô muôx tinh thânx côngv saz, siz thangv cêr txov nhev, lov jêv hur luz nênhx cxuô nuz. Chuôv lêr tưz uô muôx không khir lov jêv, shir phangz ntơưv oa luz jos haz pux tuz nhuôs cxuô minhx cxưx sâuv thangx tsangv xar Quảng Khê; cênhz tinh thânx côngv đênhr saz, siz pangz tuôr tsês văn hoar truênx thôngr haz phuôv tsangr cinh têr.    

Suôz chiêng uô suôz yangz xur trâu jos uô tsưr thâuv tuôx siz jệnhv cưr tix

Lêr vâts chox tuôx siz jênhv zos buô, kei, njêl đêx, tâuz...

Hu gâux siz lưr thor lus tsêr, thor siz jênhv cưr tix ntơưv oz luz jos

A Trư

3,445
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.