Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr côngv xor langx cangz chos ntông Blang ntơưv nênhs M’nông Pleh

02/01/2020 09:41 G1T+7

Tsôngv box M’nông Preh nhoz xar Nam Nung (Krông Nô), ntông Blang thêv hiêns tsuô muôx jul ntơưv tsưr xinhz tưz por vêv, tir thair jêx jos hlang đhâu cxuô phiv liv. Viv li, 3-5 shông iz jas, pux tuz nhuôs ntơưv nuôr tror tsov cưv Lêr xor langx cangz jêx jos, chos ntông Blang (Tăm Blang m’prang bon) chia uô tsâus tsưr Blang tưz por vêv jêx jos, haz thor cuôs nangs chuô huv, lo kôngz lông ntâu.

Lêr vâts côngv muôx iz huz chơưr mol tso ntơưv iz făngz ntông Blang, iz ntiv mor đơưz, 3 luz lưs az, nja krar đăngx, hor txoz njuôz, tênhz tsưv chiaz, hluôr tơưk krưr păngx gonx... Chor lêr vâts ntơư lo tso sâuv đeiv blôngx tsơưz, lư saz haz hor txoz njuôz mas tso jiêng sâuv đuô đeiv blôngx.

Lêr côngv xor jêx jos chos ntông Blang lo tsov cưv txix 3-5 shông iz jas chia uô tsâus tsưr Blang tưz por vêv, tir thair jêx jos.

Lêr côngv xor jêx jos chos ntông Blang zos jas chia cxênhx uô ntêx has tsuô tuz nhuôs pâuz grê ntơưv tsov cưv cxuôv lêr haz kruôz kra tuz nhuôs côngv tuôr tsês net jông gâux ntơưv zus minhx cxưx.

Nênhs lâul tuô tsax chia plênhr blôngx ntông Blang.

Mỹ Hằng

780
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.