Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr côngv blêx yaz ntơưv nênhs S’tiêng

09/05/2019 14:26 G5T+7

Phôngv blêx yaz zos lêr hôis truênx thôngr ntơưv nênhs S’tiêng xênhr Binhx Phươc. Uô kangz sâu tangs chiv blêx, lax têz lo uô đu lus, tsôngv box S’tiêng tuôx nhoz uô cê, bangx cxuô ntu xưs li xair blêx, tuôr njaz chia uô lêr côngv tsưr xinhz.

Lêr côngv chia ndu txus chor tsưr xinhz trơưs saz xangr ntơưv nênhs S’tiêng xưs li tsưr ntux, tsưr angr, tsưr nangs, tsưr blêx… Uô kangz côngv tsưr xinhz mas côngv pus zơưv tưz pangz chuôz zis haz jêx jos muôx iz chiv kôngz jông, thor phôngv shông kangz lo nangs, chuô huv, kôngz lông njuôz jông.

Blêx ntơưv chiv yaz kror sâu lus, nênhs S’tiêng tuôr lo chor njaz kangz chia chox môngl côngv tsưr xinhz, ntux têz

Tsưr lêr (nênhs lâul hur jos) cênhz cxuô lênhx hur jos tso cxuô zangv côngv ntơưv ndix nxez

Nênhs lâul jos Điêuv Đôr, 89 shông nhoz jos Bux Môn, thix trânr Đưc Phong, hênhx Bux Đăng, xênhr Binhx Phươc uô khơưr côngz hu tsưr xinhz haz pus zơưv lus nhênhx lêr vâts

Thâuv tsưr lêr côngv tangs, suôz đruôl haz cuz tưl đror vangv vol

Côngs đôngx nênhs S’tiêng chuôz đha sênhr chêr, cuz saz lus hôis phôngv blêx yaz

H’Mai

2,237
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.