Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr côngv cxul ndix nxêz lus tsêr yaz ntơưv nênhs M’nông

31/12/2020 10:35 G12T+7

Lêr côngv ndix nxêz lus tsêr yaz zos iz hur chor nghi lêr zov chênhr, thiêng liêng ntơưv nênhs M’nông. Chia uô nghi lêr, txir nênhx hur tsêr cênhz nghêx nhân môngl tov hangr jôngr nrar shôngz lôx ô, car thênhx... chia uô ndix nxêz.

Uô kangz ntơư, tsưr tsêr bangx cxuô zangv lêr vâts xưs li: chơưr cxuôr, keiz, mor trăngx, grax chi... uô nghi thưc cxul côngv ndix nxêz lus tsêr yaz. Nênhs lâul hur jos lo tsưr tsêr hu tuôx uô nghi lêr. Iz cê côngv Ntux, nênh slâul iz cê muôz nyangr keiz plênhr iz puôl ndil kror qơư cxul ndix nxêz đrul seiz hluz, thor cuôs chor tsưr xinhz pangz chia tsưr tsêr muôx jul, nyiz cêr nox kangz nhoz jông, vangv mênhx. Uô kangz thor tsưr xinhz, tuz nxeik khoz đruôl chiêng, sênhr chêr iz puôl ndil ndix nxêz. Tsưr tsêr zuv nênhs lâul cênhz kruô hâuk chơưr cxuôr, nox mor trăngx, grax keiz, hu gâux siz lưr, thangv pêv.    

Nghêx nhân bangx ndix nxêz uô Lêr côngv cxul ndix nxêz lus tsêr yaz

Nênhs lâul plênhr nyangr iz puôl ndil ndix nxêz thor tsưr xinh pangz tsưr tsêr uô nênhx njiz cêr nox kangz nhoz jông

Uô nghi lêr tangs, tsưr tsêr zuv nênhs lâul cênhz kruô hâuk chơưr cxuôr, nox mor trăngx, grax keiz...

Y Krăk

2,210
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.