Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr thor lus nangs ntơưv nênhs Chăm H’roi

30/05/2019 13:41 G5T+7

Thâuv ntux kruôr ntêr tsi muôx đêx tsuôk blêx, tsuôk kôngz, nênhs Chăm H’roi nhoz Binhx Đinhs zuôr uô lêr thor lus nangs. Lêr vâts zos lâur kei, chơưr, kuôr chia mur, njaz…

Tsir nênhs uô chor nghi lêr zov chênhr ntơưv ndix nxeiz: Laiv njaz, hu chor tsưr xinhz phuôz, chuô, txas lir xuz lus uô por thơưx haz nhênhx lêr vâts tso nangs lus. Tsir nênhz laiv luz nhiax xu thor, zos luz nhiax xu muôx oz făngz tsi thôngx iz zangv, li mas tsưr xinhz tưz thôngx zênh vtso nagss lus trơưs saz xangr ntơưv pêx xinhv jêx jos. Uô kangz hlo, txir nênhs nquôr chơưr trơưs 4 făngz Huz tuôx-Huz pôngz-Kâuv têz-Kangz têz xangr cuôs tsưr xinhz tso nangs lus trơưs saz xangr ntơưv cxuô lênhx pêx xinhv jêx jos.

​​​​​

Ntơưv tus ndix nxeiz, txir nênhz zuôr muôz lêr vâts ntơưv cxuô lênhx côngv tsưr xinhz

​​​​​​

Nênhs lâul jêx jos zos tus nênhs uô nênhz haz chox kra pêx xinhv bangx lêr thor lus nangs

​​​​​

Nghi thưc côngv laiv njaz haz laiv luz nhiax xu ntơưv nênhs Chăm H’roi

​​​​​

Suôz đruôl K’toang đror đrênhk haz cxuô gre sênhr chêr lov jêv ntưl tangr tưs tưz tsuv muôx hur lêr thor lus nangs

​​​​​​

Kuôl pux Chăm H’roi cuz saz cênhz sênhr chêr truênx thôngr hur lêr thor lus nangs

H'Mai

4,434
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.