Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr côngv môngr ntơưv nênhs Zir, Langs

13/06/2019 17:01 G6T+7

Nax shông, txus hâur shông yaz, nênhs zir, Langs nhoz chor hênhx Đăk Glong, Krông Nô, Đăk Mil, Cư Jut (Đăk Nông) tsinhr tsov cưv lêr côngv môngr hâur shông yaz. Lêr vâts muôx buô, keiz, chơưr, txir… Txir nênhz uô chor nghi lêr xưs li: Uô nênhz hu chor tsưr xinhz nangs, chuô, tox pêl...

lus uô por thơưx haz nhênhx lêr vâts chia pangz haz chox ntâu môngr lus tsuô pêx xinhv jêx jos. Uô kangz côngv haz zos lêr vâts tangs, tsir nênhz grêl trôngx nênhz haz zuv chor tsưr xinhz tơưv tov yangr tax xênhr chêr, lov jêv cênhz pêx xinhv. Thâuv chor nghi lêr côngv xâuk kangz, pêx xinhv jêx jos uô si, hu gâux, xênhr chêr haz nox hâuk ntơưv qơư tsov cưv lêr thor môngr.

​​​​​​​

Lêr vâts côngv zos: Buô, keiz, chơưr…

Uô nênhz thor chor tsưr xinhz puz ntâu môngr jông

​​​​​​​

Txir nênhz yuôz cuz tưl haz hu chor tsưr xinhz lus nhênhx lêr vâts

​​​​​​​​​​

Thâuv chor tsưr xinhz côngv lêr tangs, txir nênhz haz tsur nxuôr (hlôngr ndêx muôl chor tsưr xinhz) côngv sênhr chêr ntơưv qơư tsov cưv lêr hôis

​​​​​​​

Uô kangz lêr côngv, pêx xinhv jêx jos hu gâux, sênhr chêr

Minh Huyền

3,744
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.