Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos nghêx haz truênx thôngr nhoz xar Đăk Ha

08/08/2019 15:19 G8T+7

Hli 6/2019, WBPX xênhr tưz cxiv tsang jos nghêx kraz truênx thôngr nênhs M’nông ntơưv jos Tinh Wel Đăng, xar Đăk Ha (Đăk Glong) đrul 15 thanhx viên.

Jos nghêx lo cxiv tsang tsi tangs zos phat hui, tuôr tsês nghêx kraz truênx thôngr ntơưv nênhs M’nông mas tsinhv muôx nuv uô, sâu cxangz nhiax tsuô chor thanhx viên hur jos nghêx. Tuôx yangv jos nghêx, kruô tsinhv lo seiz, zuôr cxuô zangv sanv phâmv kraz ndâu xưs li cơưv muôx kror, cơưv tsi muôx kror, vangz, nangz ntiv mor, tơưz, tơưz ntêl njêl… lo uô ntơưv shôngz, car thênhx.

Nghês nhân K’Siêng kra chor thanhx viên hur jos nghêx tsưr ziv kraz, uô jông gâux tsuô cơưv

Pus H’Yah zos nênhs txơưx kraz nangz ntiv mor

​​

Thâuv khôngv, zơưv K’Trơi tror nhoz kraz vangz, tơưz...

Tơưz ntêl njêl lo tix lâul K’Ier kraz los six sei

A Trư-Mai Anh

2,353
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.