Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos kraz ndâu truênx thôngr ntơưv nênhs M’nông

26/12/2019 10:26 G12T+7

Jos Kon Hao, xar Đăk Ha (Đăk Glong) muôx 60% lênhx pux, zơưs pâuz kraz ndâu, ntul ntâuz txaix. Xênhr tưz xair jos Kon Hao uô qơư su ntơưv ntu ju lix “Trươngx ca ntơưv đêx haz hluôr tơưk” thuôx Công viên đias tsât Đăk Nông.

Ntơưv hnuôr, kruô uô si lo seiz cach thưc uô cxuô zangv chuôz zênhx truênx thôngr ntơưv nênhs M’nông đhâu kraz ndâu. Sâuv cơ sơv khov sat haz nghiên cưr tsinhz tas, nhis hnuôr, xênhr tangz tov cxiv tsang jos Kon Hao uô "Jos nghêx kraz ndâu ntơưv nênhs M’nông”, pangz tuôr tsês nghêx, uô muôx nhiax tsuô tsôngv box tưz xưs li phuôv tsangr ju lix.

Cxuô sanv phâmv lo uô thuv công đrul tsât liêus ntơưv trôngz jôngr xưs li shông lôx ô, tre...

Kraz ndâu tiv zix mas zos txir nênhx uô

Ntul ntâuz txaix lo tix vi tuôr tsês haz kra cxênhx hnuôr tsuô cxênhx i

Mỹ Hằng

2,016
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.