Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kiến Thành sănr sangx tsuô đais hôis điêmv Đangv bôs xar

27/02/2020 15:03 G2T+7

Đangv bôs xar Kiến Thành lo Hênhx wiv Đắk R’lấp xair tsov cưv điêmv Đais hôis đais biêuv Đangv bôs xar jas tiv V, ntu 2020-2025 tsuô kangz hli 3/2020. Nhis hnuôr cxênhx wiv, chinhr cuênx xar Kiến Thành tưz haz tangz tov trâu saz bangx cxix cxuô făngz. Trơưs ntơư, xar tưz cxiv tsang chor tiêuv ban pangz đăngs hnuv tsuô hâux lưv bangx đais hôis.

Hâux lưv nhân sưs, xar xair chor nênhs muôx năng lưx, sir jul, saz jông, txơưx njê chia kra ưngr cưv ban tsât hanhx. Iz tuânx xar môngl xang suôz sâuv loa 3 jas kruôz ntuôl lus cêr hoaix tsov cưv đais hôis haz kruôz hu pêx xinhv trâu saz siz lưr uô ntâu hnuv jông tos txaik đais hôis đangv bôs cxuô cxênhx. Bangx đais hôis chor chi bôs trưx thuôx, Đangv bôs xar tsuv trơưs tinh thânx hlôngr yaz, seiz hluz tsât lươngs, tsi khangr hinhx thưc; bov đamv an toanx xir por…

Đangv wiv xar Kiến Thành has kra cêr hoaix tsov cưv đais hôis Đangv bôs xar

Chi bôs jos 7 tsov cưv đais hôis điêmv jas tiv XI, ntu 2020-2022

Chi bôs jos 7 tsov cưv đais hôis điêmv jas tiv XI, ntu 2020-2022, tsang tangv siv bir thư, cxênhx wiv

Băng jôn, khâuv hiêus kruôz ntuôl đais hôis Đangv bôs cxuô cxênhx lo đei ntơưv ntâu kror qơư hur xar

Quốc Sỹ

638
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.