Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

K’Jang, canr bôs jêx jos năng đôngs trâu saz

26/06/2020 15:06 G6T+7

Shông 2016, tix lâul K’Jang (zus shông 1993) minhx cxưx Mạ zos Bir thư Chi đoanx jos B’Dơng, xar Quảng Khê (Đăk Glong). Shông 2017, tix lâul lo tsang uô Chi hôis thơưx Hôis Nênhs kôngz haz uô thơưx Tuv txaik pênhr.

Tsưr jos K’Jang (tiv 3 sangz lâux tuôx) kruôz ntuôl pêx xinhv côngv saz, siz pangz phuôv tsangr cinh têr

Đrul năng đôngs, trâu saz, tix lâul tsinhr ntâus ntêx haz uô cxix cxuô chor hoax đôngs, phong tsox ntơưv tsov cưv đoanx thêv, pangz mangx cxiz chênhr chor hoax đôngs ntơưv chi đoanx, hôis nênhs kôngz ntơưv jos ziv hnuz ziv nde trux, muôx jul. Shông 2018, tix lâul K’Jang lo cêt napx Đangv Côngs sanv Việt Nam. Shông 2020 lo pux tuz nhuôs njênhk tsang uô tsưr jos, tix lâul tưz trâu saz kruôz ntuôl pêx xinhv trâu saz uô hnox uô hâuk, côngv saz siz pangz phuôv tsangr cinh têr, cxiv tsang nênhx văn hoar, pangz uô tsuô ndêx muôl jêx jos B'Dơng ziv hnuz ziv hlôngr yaz.

Tix lâul chuôz zis tsinhv chos, tu jông 3 ha cax phê, phưx txoz sâu lo muôx 200 chơưx nhiax/shông

A Trư

2,008
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.