Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Grăp tiêu

28/09/2016 14:19 G9T+7

Tĕng Ðông y, grăp tiêu hăng, duh, uĕh ngăn đah săk bu nuyh sa gơi săm ăp ntil nau ji ndul, săm ji bôk, ji sêk… ăp ntil nau n'tĭm dŏng grăp tiêu gơi săm nau ji:

Grăp tiêu

+ Ji ndul hŏk: Dŏng 30 gam grăp tiêu trăm tâm du lit ndrănh. Lor ma sa ngêt du ka chok tât 2 ka chok jê (5 tât 10 nhoi ca phê).

+ Ji khung: Táo tàu 7 mlâm, lơi grăp, 7 grăp tiêu chê tâm play táo tàu, kât lơi gâm nhôl ân duh jêh rĭ juh ân hăch, jêng grăp tuh ndrêh. Ăp tâ ngêt 7 grăp đah dak duh. Bu nuyh dăng săk jăn ngêt 10 grăp ngăch ngăn bah ji. Lah khung duh mô rĭ ji ngot he sa por.

+ Ĕk droh: Dŏng 49 grăp tiêu, 150 grăp tuh ndrêh, juh ân hăch, tâm rluk lai. Ăp tâ ngêt 3 gam đah dak trau play mbhung.

+ Mô tŏng cansi bư rhut rse soan: Dŏng 20 gam grăp tiêu, 2 ntô tăp iăr. Bar ntil aơ wâl ân sĭn juh ân rai tâm pă jêng 14 gói. Ăp nar ngêt du gói đah dak duh.

+ Kat ntô săk: Dŏng 10 grăp tiêu juh ân hăch, chê ta du ka chŏk dak duh, ân duh iê iê rao ntŭk kat, du nar 2 tâ.

+ Uănh nau ntĭm: Dŏng grăp tiêu sa iê hŏ mô lah sa âk ir bư luh mŭn, ji dŭt, mô uĕh ndul n’hanh ngo măt. Lah sa bư mô saơ uĕh he gâm tuh ndrêh sa gơi bah khih.

(Nguồn: suckhoedoisong.vn)

731
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.