Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntâu công trinhx pangz đêx sinh hoax nhoz Đăk Plao mangl poz

12/12/2019 14:18 G12T+7

Lo đâux tư nhămx mux đich đamv bov đêx sinh hoax, uô nênhx truôx cho qơư tiz nênhs nhoz tox tsongs nhis hnuôr, tangs nro 4 công trinhx pangz đêx tox tsongs ntơưv xar Đăk Plao (Đăk Glong) por lênhx poz tangs, “câur lêr” ntâu shông.

Pêx xinhv ntơưv hnuôr xangr cuôs chor công trinhx hnuôr chênhr mangx lo khu haz muôz lus sir zôngv chia đap ưngr nhu câux pangz đêx sinh hoax.

Công trinhx pangz đêx tox trung ntơưv plơưr xar Đăk Plao lo muôz lus sir zôngv shông 2009, cui mô pangz đêx tsuô 80 tsêr pêx xinhv tưz tsi hoax đôngs ntâu shông lus

Kuôr jăngx tưz tuôx bul tangs iz lu bêv tol txo ntơưv Công trinhx pangz đễ tox tsongs ntơưv plơưr xar Đăk Plao

Hês thôngr pangx tênhz vâns hanhx công trinhx pangz đêx jos 1 haz jos 2 nhis hnuôr tưz txar

Lê Phước

1,753
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.