Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dŏng ntô play kroch đŭng gơi bư bô m’ngưi tâm wâl

05/01/2018 08:59 G1T+7

Dăch tât rbŭn têt, he dŏng ntô play kroch đŭng gơi bư ân bô m’ngưi, kloh uĕh wâl gŭ:

Chê iê ntô play kroch đŭng tâm dŭng, dơm tâm tu kho ao ân bô m’ngưi

+ Tho kloh ndơ bâ tă bơh ntô play kroch đŭng: Sŏk du mlâm 2 mlâm ntô play kroch đŭng gâm ma dak. Dŏng dak ao n’sut tho ăp ntil ndơ dŏng tâm wâl ân kloh.

+ Bư ân lĕ bô iơh trôm hoch dak tho ndơ: Gâm ntô play kroch đŭng ndrel dak jêh rĭ sŏk dak tă gâm aơ n’khŭt ta trôm hoch dak.

+ Bư dak tho ndơ tă bơh ntô krŏch đŭng: Chê ntô play kroch đŭng tâm kon yăng (tâm 3?4 kon yăng), n’khŭt giám nglang jêh rĭ kŭp lơi ndrôp. Trăm dak aơ tâm 2 – 3 nar, he n’sŭng ăp nar. Ntơm pơh tâl 3 he dơi dŏng dak aơ gơ tho wâl ŭnh, ha mâm thơ ndơ, thŭng ŭm…

+ Dŭng bô m’ngưi dơi bư tă bơh ntô play kroch dŭng: Chê iê ntô play kroch đŭng tâm dŭng jêh rĭ suêl tâm tu kho ao gơi bư bô m’ngưi n’hanh tăp dĭr klach.

Mẫn Doanh (t.h)

1,010
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.