Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsôngv box xar Nam Xuân trâu saz tuôr tsês văn hoar truênx thôngr

16/04/2020 10:00 G4T+7

Xar Nam Xuân (Krông Nô) muôx yangx 1.550 tsêr, đrul 7.000 ntâu lênhx nênhs, muôx 9 zangv minhx cxưx nhoz 11 jos.

Đrul trâu saz phuôv tsangr cinh têr, pêx xinhv tưz txơưx xangr tuôr tsês ji sanv văn hoar truênx thôngr haz banv săc văn hoar ntơưv zus minhx cxưx xưs li: lêr hôis lôngx tôngx, lêr hnox mor blêx yaz, hôis sênhr chêr văn nghês cuânx tsungr... Nghêx ntul ntâuz txaix, uô pangx ntâuz... tsinhv lo tuôr tsês. Cxuô zangv nhax cus, tsêr tsangr truênx thôngr, uô si jân jan tsinhv uô tơưv hur luz nênhx cxuô hnuz haz cxuô jas lêr hôis ntơưv trôngx qơư...

Ntâu lêr hôis văn hoar truênx thôngr lo tsov cưv cxuô shông ntơưv xar Nam Xuân

Kuôl pux nênhs Nduôr nhoz jos Đăk Thanh tuôr tsês tuôr “Khua luống”

Nênhs Zir xar Nam Xuân xơưk nangz truênx thôngr

Tsôngv box Zir xar Nam Xuân hu gâux Sli ntơưv hôis sênhr chêr văn nghês cuânx tsungr

Y Sơn

1,142
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.