Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nhênhv thư nhoz por trôngz har txưr đêz

11/04/2019 09:49 G4T+7

Hur chor jas hlangz har txưr môngl tsuô por trôngz, njâur por trông har txưr Trươngx Sa (Khanhr Hoax), iz făngz chor nhu iêur phâmv, chor gox tsinhv xang ntâu đaiv thư ntơưv angr lôngl xang môngl.

Chor chiênr sir shir phangz seiz chor thư ntươv angr lôngl tuôx

Nhoz por trôngz har txưr đêz, chor canr bôs, chiênr sir tsinhr uô tuôz jông, seiz muôx grê chor thư ntơư. Lơr xang đhâu têk, nhênhv tsuô suôr đơưk mlôngl chor bê ntơưr jông saz thiêng liêng ntơưv cxuô făngz Têz qơưs tsês tsuô har txưr, por trôngz har txưr. Qơư “Hâur đêx njil chuô”, chor thư zos zangv nux tinh thânx yangx grê, cxangz nzir đăngs jul chia chor canr bôs, chiênr sir hlang đhâu txov nhev, siv saz, tuôr truôx fov por vêv tsưr cangr har txưr, por trôngz har txưr thiêng liêng ntơưv Têz qơưs.

Chor shênhv PV Bor Đăk Nông tsov lo ntơưv por trôngz har txưr Nam Yêt, njâur trôngz Trươngx Sa.

Ntâu chiênr sir xair tsuô zus iz kror qơư chia nhênhv

Lê Phước

2,072
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.