Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pangz seiz njuôl thưx đias ntơưv UNESCO uô hâux lưv nhoz pêz xênhr

19/07/2018 10:25 G7T+7

Hnuz keix 16/7, Pangz seiz njuôl thưx đias ntơưv UNESCO zos Tiênr sir Guy Martili – Tsuv tinhx Hôis đôngx thâmv đinhs mangx lươir Công viên đias tsât (CVĐC) tangs kangz ntux tưz muôx chuôv uô nuv tsuô WBPX xênhr chia siz thangv xuz thơưx lus ntu cxiv tsang CVĐC trôngz hluôr tơưk Krông Nô.

Uô kangz nôngl bor cor lus ntu cxiv tsang CVĐC trôngz hluôr tơưk Krông Nô, chor qơư ji sanv zov chênhr ntơưv CVĐC, tiênr sir Guy Martini tưz ntâus grê saz chor sir jul ntơưv xênhr Đăk Nông hur nôngz nhôngl đhâu. Lus făngz pangz zuôr seiz njuôl mênhx pêv đuô haz uô kangz ntơư zuôr muôx ndâux lus has, ntâu grê khach cuan, mênhx pêv hlo. Mênhx pêv, txix hnuz 16-20/7, Pangz seiz njuôl thưx đias ntơưv UNESCO zuôr môngl seiz njuôl chor qơư ji sanv, qơư su ntơưv cxuô hênhx, thix xar hur khuôn viên CVĐC.

Ntơưv qơư su nhoz kangz qox 14, xar Tâm Thăngr (Cư Jut)

Pangz nôngl thangv kra lus chor nhax cus truênx thôngr ntơưv cxuô minhx cxưx sâuv thangx tsangv xar Tâm Thăngr

Seiz njuôl nhoz jos Nui, xar Tâm Thăngr

Mỹ Hằng

308
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.