Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Di tich lus đruôl cêr Trươngx Sơn-cêr Hôx Chir Minh ntơưv Đăk Nông

16/05/2019 13:59 G5T+7

Uô trơưs chuv trương chi viêns tsuô făngz Kangz têz, Bôs Tsinhz chei, Ban tsât hanhx Trung ương Đangv (khoar II) cuêt tinhv tsov cưv ntu ntu cêr môngl lus, thâux xang cuân sưs Trươngx Sơn.

Uô kangz muôx tơưv “Pangz côngz txux cuân sưs tiv zix”-Pangz 559, hnuz 25/5/1959, Bôs Cuôr phongs cuêt tinhv cxiv tsang pangz B90 cxangz nzir tsuô  Liên khu V chox kra txuôl oz chiênr trươngx khu V haz Nam Bôs, txuôl hanhx lang chiênr lươx Kangz têz-Kâuv têz. Thâuv pangz nuôr tuôx txus Đăk Lăk (kuz) zuôr zuôr bê hu uô B4, phaiz uô oz phênhv chox kra cêr môngl tsuô Nam bôs. Cênhz nôngz nhôngl nuôr, Khu wiv miênx Đông Nam Bôs tsov cưv chor pangz ntơưv chiênr khu D krêz cêr txuôl lus tsuô B4.

Thâuv 16 tênhz hnuz 30/10/1960, iz pangz ntơưv B4 tưz njiz pangz C200 ntơưv  Vamx đêx Đăk R'tih, nav đêx Đôngx Nai, nhis nuôr zos jos Đôngx Tiênr, xar Đăk Nia, thix xar Gia Nghiar. Thâuv 20 tênhz hnuz 4/11/1960, pangz tiv oz ntơưv B4 njiz pangz vur trang xênhr Phươc Long-Đông Nam Bôs ntơưv cêv xur 14 thangx tsangv ngar ba Đăk Song, nhis nuôr zos Nav cêr 14 zos jos 8, xar Nam Binhx, hênhx Đăk Song. Txix ntơưr, cêr hanhx lang chiênr lươx Kangz têz-Kâuv têz yangz hlo ntơưv Kâuv têz môngl tsuô Trung ương cux Kangz têz, pangz mangx chox cach mangs Kangz têz môngl tsuô ntu yaz, txuôl nzir đâur tranh zaiv phongr Kangz têz, thôngr nhât têz qơưs.

Ntơưv Đăk Nông, cêr Trươngx Sơn-cêr Hôx Chir Minh môngl đhâu thangx tsangv chor hênhx Cư Jut, Đăk Mil, Đăk Song, Tui Đưc, zos chor chik cêr thuôx 2 kror qơư Đăk Mil haz Bu Prăng đrul tangs nro ntêr muôx li 140 km xưs li: Cêr Hôx Chir Minh Đông Trươngx Sơn ntu Đăk Mil – Đăk Song; cêr tror ntangr Đăk Mil mông Ô Ran (Campuchia) lus Lôcx Ninh (shông 1973-1974); chik cêr  Hôx Chir Minh Bu Prăng môngl Lôcx Ninh shông 1974 haz tsongs điêmv ntâus zov chênhr, phangx tangr ntơưv không cuân haz bôs binh Mir-Nguis nhoz ntơưv thangx tsangv trôngz hluôr tơưk; Thangx tsangv sâu uô iz pơưk lưx lươngs Kâuv têz tuôx shông 1965 txus 1975 haz Cums kho jưs trưr chiênr lươx tsuô B2.

​​​​

Kror qơư iz chik ntơưv B4 txuôl njiz pangz C200 ntơưv Vamx đêx Đăk R'tik, nav đêx Đôngx Nai, thâuv 16 tênhz hnuz 30/10/1960, nhis nuôr zos jos Đôngx Tiênr, xar Đưk Nia, thix xar Gia Nghiar

​​​​​

Kror qơư chik tiv oz ntơưv B4 txuôl njiz bôs phâns vur trang xênhr Phươc Long-Đông Nam Bôs, txuôl yangz cêr angr Hôx Chir Minh thâuv 20 tênhz hnuz 4/11/1960, ntơưv jos 8, xar Nam Binhx (Đăk Song)

​​​​

Bia Di tich lus đruôl têz qơưs cêr Hôx Chir Minh đông Trươngx Sơn ntơưv ngar ba đônx 8, xar Thuâns Hanhs, ntu Đăk Song-Bu Prăng môngl Lôcx Ninh (kangz shông 1974); Đăk Song môngl Chơn Thanhx (1975)

​​​​​​

Bia Di tich lus đruôl têz qơưs cêr Hôx Chir Minh đôngz Trươngx Sơn ntơưv xar Quangv Trưx (Tui Đưc), ntu Bu Prăng môngl Lôcx Ninh-Chơn Thanhx

Quốc Sỹ

5,067
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.