Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đâux tư tsuô vêv xinhz - Đâux tư tsuô tương lai truôx đrênhk

11/01/2018 09:54 G1T+7

Trơưs cuêt tinhv xur 1415/QĐ-TTg hnuz 20/8/2015 ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv lus hâux lưv phê duêtx Dưx anr Tsangz cxênhx “Krêz đăngr cui mô vêv xinhz đêx hur saz jêx jos sâuv cêt cuav”, Đăk Nông zos 1 hur 21 xênhr lo sir zôngv ntơưv jưx anr nuôr.

Nhân viên y têr phaiz ntơưr kra pêx xinhv cxiv tsang haz sir zôngv tsêr kuôr jil huv vêv xinhz

Jưx anr nuôr tưz pangz chuôz zis pluôs, jê pluôs tiêp cânx ciênr thưc vêv xinhz, chor mô hinhx tsêr kuôr jil huv vêv xinhz grê tsơưs đrul chi phir txix 500.000 nhiax txus 4,5 chơưx nhiax. Kror yaz ntơưv Tsangz cxênhx zos phuôv tsangr cưv hangx tiênx ich zuôr cung ưngr vâtx tư haz pangz cxix cxuô cir thuôx chia chuôz zis uô tar tsêr kuôr jil huv vêv xinhz thâuv muôx nhu câux. Mux tiêu txus shông 2020, tangs nro xênhr muôx 15 xar lo huv vêv xinhz tangs nro xar; tiv lêx chuôz zis muôx tsêr kuôr jil huv vêv xinhz yangx 70%; tsêr nênhs muôx kror qơư nzuôr têk xax phongx 80% haz 100% tramx y têr xar, 100% qơư tsêr cơưv tsinhv muôx công trinhx vêv xinhz haz đêx hur saz.

Tống Ngọc Lâm

727
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.