Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dâur ânr bôs đôis 720 nhoz Đăk Ngo

06/06/2019 10:11 G6T+7

Trung đoanx 720 (Binh đoanx 16) nhoz sâuv thangx tsangv xar Đăk Ngo (Tui Đưc) lo cxiv tsang shông 1999, đrul hâux lưv phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx, cênhz truôx qơư nhoz tsuô pêx xinhv haz cungv côr thêr tsâns cuôr phongx an ninh sâuv thangx tsangv 13 jêx jos ntơưv 4 xar thuôx 2 hênhx Tui Đưc haz Đăk R’lâp.

Nhis nuôr, Jưs anr cinh têr-cuôr phongx ntơưv đơn vis tưz sâu lo jê 900 chuôz zis pêx xinhv nhênhx khoanr yangx 17.000 los đôngs; hur ntơư muôx 91 chuôz zis minhx cxưx M’nông, minhx cxưx Môngz 431 chuôz zis, yuôr chor zos tsôngv box cxuô minhx cxưx xưs li: Zir, Chu, Khơme, Nduôr, Hoa, Mênhx Jênhx, Sanr Chiv… Iz chuôz ziz pêx xinhv nhênhx khoanr txix 0,7-1 ha cax phê haz txix 1-2ha điêux, cao su, sâu fênhx đrăngz 70 chơưx nhiax/chuôz zis/shông. Ntâu chuôz zis tsinhv sâu lo yangx 300 chơưx nhiax/shông, zuôr lo ô tô, cxiv tsang tsêr truôx khor.

Trung đoanx tưz đâux tư yênhx puô tiv nhiax chia cxiv tsang cêt câur has tângx xưs li cêr môngl lus, tsêr cơưv, tsams y têr…

Canr bôs, chiênr sir Trung đoanx 720 zov chênhr kra pêx xinhv cir thuôx tu kôngz lông

Bôs đôis Trung đoanx 720 tsinhr txangr jê siz pangz cxuô phiv liv tsuô tsôngv box Môngz hur thangx tsangv jưs anr

Cưs yuôx Tsêr khu moz Tuz tros pêx xinhv uô cê Trung đoanx tsinhr saz ntêr hur njuôl khu moz tsuô pêx xinhv

Phan Tân

4,335
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.