Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tuô tuôs zial trox tangz tov chik

19/12/2019 10:10 G12T+7

Thâuv trox hur zial cuz đhâu haz mangl chik hur zial, tsi lo lâuz đêx tsuô chia tuô hluôr tơưk viv lâuz đêx tsuô hur zial trox zuôr uô bleiv tơưk chik lux đuô, trox tơưk zang cxuô kror.

Môngr baking soda pangz tuô tuôs zial trox mangl chik

Zos bleiv tơưk chik zâu, cox muôz mir njir baking soda tsuô hur zial, nuwl zuôr grul oxy. Tangz sis, muôx kangz hâu đuô mas cox zôngv iz đeiv ntâuz cotton lux los sis muôz hônr hơps njêr hnox, đêx, njêr amoniac chia tuô hluôr tơưk. Njêr hnox grul cuz haz kuôl beiv tơưk tsuô oxy hur không khir. Cênhz ntơư, njêr amoniac tsinhv uô muôx CO2 mas zuôr tuô lo hluôr tơưk chênhr hlo.

Mẫn Doanh (t.h)

236
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.