Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lơưr zang ndâux tsư nxaz thâuv hnox kêx banv zangv puôr nguên liêus

26/03/2020 14:36 G3T+7

+ Cuô kâuz txir tâuz ziz: Chia lơưr tsư nxaz kêx, zôngv cuô kâuz tâuz ziz tor cênhz đêx bâu tso txas trơưs tiv lês 1:1, muôz chor cuô hnuôr zâul ndâux muôx kangz hâu tangv siv.

Cuô kâuz txir tâuz ziz lơưr tsư nxaz kêx

+ Yuôx zêx: Tsâu mir njir yuôx zêx, muôz cuô yuôx hnuôr zâul ndâux los sis hâuk pangz lơưr tsư nxaz kêx.

+ Buôr thangx njêr: Muôz iz đar thãng njêr buôr môngl txus thâuv thãng zangx, mas hâuk iz khoz đêx, thangx njêr zuôr pangz lơưr tsư nxaz ntơưv kêx môngl.

Mẫn Doanh (t.h)

323
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.