Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðảng viên H’Rơu “Yor nau hao bơh bu ur Việt Nam”

09/03/2018 08:28 G3T+7

Ntơm năm 2006 tât 2011, đảng viên H’Rơu, Bu Nong ta bon Rlông lah Kô ranh M’bŭch kan bu ur xă Dak Môl (Dak N’Soong). Tât năm 2011, u rlu ranh, dơi ăp đảng viên tâm chi bộ ruah kan bư Bí thư chi bộ bon Rlông tât abaơ. Tâm nau kan, u nsrôih mbơh ntĭm, jă đă bu nuyh bon lan gơi pah kan hao nau wăng sa, lâm nau ji ngot ntrŭnh o-ach, mô bư gĕh nau tih tâm bri bon, răk mray uĕh nau way kal e…

U H’Rơu (lôch bơh ma ti) nsrôih jă đă ăp bu klô ndăm rêh rong ân uĕh ur păng nơm

Bơh đah pah kan uĕh tâm bon lan, u ndâk njêng r’năk păng nơm đăp mpăn, mât rong oh kon nti sam bŭt, gĕh nau pah kan. Yor gĕh nau pah kan uĕh, lĕ nuih n’hâm tâm nau kan n’hanh dơi ăp đảng viên tâm Chi bộ n’hưch nsrôih pah kan bư mir jan ba, hao nau wăng sa, răk mray uĕh ăp ntil nau way kal e bu nong. Ðah ăp ntil nau gĕh pah kan uĕh nĕ, u dơi ăp ntŏk kan ân sam bŭt rnê n’hanh grat kah gĭt “Yor nau hao bơh bu ur Việt Nam”

U H’Rơu way mbơh ntĭm, jă đă oh nur răk mray ueh nau kan tanh rui kal e

Minh Huyền

1,716
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.