Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đangv bôs xar Đăk Ha sănr sangx tsov cưv Đais hôis điêmv

26/03/2020 14:52 G3T+7

Đangv bôs xar Đăk Ha lo Hênhx wiv Đăk Glong xair tsov cưv đais hôis điêmv cxênhx xar, ntu 2020 – 2025 chia muôx cinh nghiêms tơư kra đais hôis cxênhx cơ sơv tangs nro hênhx. Txus hnuôr, Đangv bôs xar Đăk Ha tưz bangx cxix cxuô, uô tar ntâu hâux lưv zov chênhr chia uô tar đais hôis tsuô hnuz 26-27/3/2020.

Nhân sưs  tsuô ntu txus hnuôr, Đangv wiv tưz xair tiz jông, bov đamv tiêu chuânv, sôr lươngs, cơ câur trơưs cui đinhs; kra chor canr bôs tiêu biêuv saz jông, txơưx njê, năng lưx, sir jul chox kra, đap ưngr tsinhr tinhv hur tinhx hinhx yaz. Cênhz ntơư, xar bur chir ntâu pa nô, khâuv hiêus, tiv zix mas kruôz ntuôl sâuv mair xang suôz môngl txus ntâu lênhx Pêx xinhv, tiv zix mas thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs lo pâuz xưv cxênhx tsinhz chei zov chênhr hnuôr ntơưv trôngx qơư…

Pêx xinhv jos 3 tsang trôngx lômgl chia kruôz ntuôl đais hôis Đangv

Hâux lưv kruôz ntuôl lus đais hôis Đangv bôs xar jas tiv V, lo kra đêz đangr

100% tsêr nênhs nhoz jos Kon Hao đai qix Têz qơưs tol txais đais hôis

Uô trơưs kruôz hu ntơưv chinhr cuênx, nênhs kôngz trâu saz uô hnox uô hâuk, siz lưr uô lo ntâu zangv jông tos txais Đais hôis Đangv bôs xar

Mai Anh

898
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.